Bảng lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất hiện nay

Bảng lãi suất cho vay mua nhà ngân hàng Sacombank

  • Lựa chọn 1: Vay mua nhà lãi suất ưu đãi 6 tháng đầu là 8.5%/năm, lãi suất sau ưu đãi là 11.05%/năm
  • Lựa chọn 2: Vay mua nhà lãi suất ưu đãi 12 tháng đầu là 8.8%/năm, lãi suất sau ưu đãi là 12%/năm
  • Lựa chọn 3: Vay mua nhà lãi suất ưu đãi 24 tháng đầu là 9.5%/năm, lãi suất sau ưu đãi là 12%/năm

Bảng lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất hiện nay

1: Lãi suất ngân hàng Sacombank theo mức gửi cập nhật mới nhất

Đơn vị tính: %/năm

KỲ HẠN (tháng) Mức gửi (X)
(Chỉ áp dụng VNĐ)
LÃI SUẤT
Lãi cuối kỳ Lãi hàng quý Lãi hàng tháng
1 tháng Không quy định 5.00% 5.00%
2 tháng X < 200 trđ 5.40% 5.39%
3 tháng Không quy định 5.50% 5.47%
4 tháng Không quy định 5.50% 5.46%
5 tháng Không quy định 5.50% 5.45%
6 tháng X < 200 trđ 6.50% 6.45% 6.41%
7 tháng Không quy định 6.50% 6.40%
8 tháng Không quy định 6.50% 6.38%
9 tháng Không quy định 6.70% 6.59% 6.38%
10 tháng Không quy định 6.70% 6.54%
11 tháng Không quy định 6.70% 6.52%
12 tháng X < 200 trđ 6.90% 6.73% 6.69%
13 tháng (*) Không quy định 7.80% 7.51%
15 tháng X < 200 trđ 7.05% 6.81% 7.51%
18 tháng X < 200 trđ 7.20% 6.90% 6.86%
24 tháng X < 200 trđ 7.30% 6.87% 6.83%
36 tháng X < 200 trđ 7.40% 6.74% 6.70%

Bảng 2: Lãi suất ngân hàng Sacombank theo mức gửi cập nhật mới nhất

Mức gửi Lãi hàng tháng (%/năm) Lãi hàng quý (%/năm)
Kỳ  hạn        200 trđ ≤ X < 500 trđ 500 trđ ≤ X < 1 tỷ 1 tỷ ≤ X < 5 tỷ    X ≥ 5 tỷ                200 trđ ≤ X < 500 trđ 500 trđ ≤ X < 1 tỷ 1 tỷ ≤ X < 5 tỷ X ≥ 5 tỷ          
2 tháng 5.49% 5.49% 5.49% 5.49%
6
tháng
6.51% 6.61% 6.71% 6.80% 6.55% 6.64% 6.74% 6.84%
12 tháng 6.78% 6.88% 6.97% 7.07% 6.82% 6.92% 7.01% 7.11%
15 tháng 6.82% 6.87% 6.91% 6.96% 6.86% 6.91% 6.95% 7.00%
18 tháng 6.90% 6.95% 6.99% 7.04% 6.94% 6.99% 7.03% 7.08%
24 tháng 6.88% 6.92% 6.96% 7.01% 6.92% 6.96% 7.01% 7.05%
36 tháng 6.74% 6.78% 6.82% 6.87% 6.78% 6.82% 6.86% 6.91%